Skip portletPortlet Menu
Error executing ContextProcessor (com.ibs.contextprocessor.IBSContextProcessor):serialVersionUID

Баните

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Error executing ContextProcessor (com.ibs.contextprocessor.IBSContextProcessor):serialVersionUID
Всички новини

21-06-2017 - Заповед №РД-197 от 20.06.2017г. на Кмета на Община Баните
относно: Разрешавам на Община Баните на основание чл.134, ал.1, т.1 и 2 от ЗУТ да изработи проект за изменение на ПУП-ПР за промяна на улична регулация от о.т. 503 до о.т.501 по плана на с.Баните-Оряховец -част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: "Благоустрояване на централна част на с.Баните'

21-06-2017 - Заповед №РД-196 от 20.06.2017г. на Кмета на Община Баните
относно: Разрешава на Община Баните на основание чл.134, ал.1, т.1 и 2 от ЗУТ да изработи проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ III-за търговски нужди, кв.108 по действащия подробен устройствен план на с.Баните-Оряховец - част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: "Благоустроябане на централна част на с.Баните"

09-06-2017 - Заповед №РД-186 от 09.06.2017г. на Кмета на Община Баните
относно: Разрешаване на основание чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ на Красимира Белчева от с.Оряховец, да изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-384, кв.55 по плана на с.Баните-Оряховец, съгласно представената скица-предложение

08-06-2017 - Заповед №РД-185 от 08.06.2017г. на Кмета на Община Баните
относно: Разрешаване на основание чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ на "Злати-Баните" ЕООД - с управител Златко Кючуков и Община Баните да изработят проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-647,754 - за автосервиз, кв.123 по плана на с.Баните-Оряховец, съгласно представената скица-предложение

      
 
Skip portletPortlet Menu
Error executing ContextProcessor (com.ibs.contextprocessor.IBSContextProcessor):serialVersionUID
Всички процедури

28-04-2017   Община Баните, област Смолян обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - ПОС
Община Баните, област Смолян съгласно Заповед № РД-156/25.04.2017 г., обявява, че: на 16.05.2017 г. (вторник) от 11:00 часа в заседателната зала (стая №404), в сградата на общинска администрация, намираща се на ул. „Ст. Стамболов” №3, ще бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - ПОС

21-03-2017   Община Баните, област Смолян обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот (терен)-ПОС
Община Баните, област Смолян съгласно Заповед № РД-124/21.03.2017 г., обявява, че: на 11.04.2017 г. (вторник) от 11:00 часа в заседателната зала (стая №404), в сградата на общинска администрация, намираща се на ул. „Ст. Стамболов” №3, ще бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот (терен) - ПОС


22-02-2017   Община Баните, област Смолян обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-ЧОС
Община Баните, област Смолян съгласно Заповед № РД-84/21.02.2017 г., обявява, че: на 14.03.2017 г. (вторник) от 11:00 часа в заседателната зала (стая №404), в сградата на общинска администрация, намираща се на ул. „Ст. Стамболов” №3, ще бъде проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-ЧОС

 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
  The current section will be published soon!
 
Skip portletPortlet Menu
  The current section will be published soon!
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Error executing ContextProcessor (com.ibs.contextprocessor.IBSContextProcessor):serialVersionUID

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНИТЕ
Милен Дафинов Белчев

Биография

Ул. “Стефан Стамболов” - № 3
4940 с.Баните
централа: 03025/ 22 20, факс: 22 70
e-mail: banite@banite.egov.bg, obbanite@abv.bg

Приемно време:
Вторник: от 09:00 до 12:00 часа
от 13:00 до 15:00 часа

 

 
 
Skip portletPortlet Menu
  The current section will be published soon!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Error executing ContextProcessor (com.ibs.contextprocessor.IBSContextProcessor):serialVersionUID

Проект „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в община Баните, област Смолян”, Договор № А 09-31-6 С /12.06.2009 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

free hit counter